Informatie over coronavirus

Informatie over coronavirus (COVID-19) voor professionals

Advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis: inzet zorgmedewerkers tijdens uitbraak nieuw coronavirus

Doel van dit advies is de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet dit de continuïteit van zorg voor oudere en kwetsbare personen waarborgen. Het geldt voor zorgmedewerkers werkzaam buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de huisartsenzorg, thuiszorg of verpleeghuiszorg.

Algemeen
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?

Advies:

 • Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ).

Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.


Wanneer moet je thuisblijven?

 • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts.
 • Bij koorts >38 graden.

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je weer aan het werk:

 • Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koortshebt.
 • Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Continuïteit
Komt de continuïteit in gevaar door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19) overleg dan met de GGD over de mogelijkheid werknemers te testen.

Extra maatregelen
Bij functies waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/ of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.

corona-advies zorgverleners buiten ziekenhuis

Gezamenlijk advies NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen  en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  inzet zorgprofessionals ziekenhuizen tijdens uitbraak van nieuwe coronavirus (COVID-19)

Hieronder volgt het gezamenlijke advies van NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen  en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van zorgprofessionals die:

 1. recent in één van de risicogebieden (zoals bijv. Noord-Italië) met circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest;
 2. in het ziekenhuis mogelijk in (onbeschermd) contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek met het nieuwe coronavirus.

Toelichting

Vanuit verschillende ziekenhuizen komen vragen hoe zij moeten omgaan met de inzet van zorgprofessionals die ofwel recent in één van de risicogebieden (bijv. delen van Noord-Italië) zijn geweest, ofwel in het ziekenhuis mogelijk in onbeschermd contact zijn geweest met een patiënt die achteraf besmet bleek met het nieuwe coronavirus.

Kunnen zij voor de patiëntenzorg worden ingezet of moeten zij twee weken thuis blijven? Welke maatregelen mogen van ziekenhuizen worden verwacht om zorgvuldig om te gaan met medewerkers bij wie de vooraf kans dat zij besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus groter is dan anderen?

Het RIVM adviseert hiervoor de onderstaande lijn.

Voor ziekenhuismedewerkers die:

 • In een risicogebied geweest zijn of;
 • In het ziekenhuis in onbeschermd contact geweest zijn met een patiënt met coronavirusinfectie.

Uitgangspunt:

1.1. kritische zorgmedewerkers (IC intensive care  afdeling, SEH Spoedeisende Hulp , hartbewaking, aangewezen verpleegafdelingen met boxen, ed) voor wie vervanging moeizaam te regelen is dienen zo snel mogelijk aan het werk te kunnen cq te blijven.

1.2. Vanuit oogpunt van schaarste van reagentia is (te) ongericht testen van personeel ongewenst.

Ergo:

 1. Zonder verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie kunnen deze medewerkers gewoon aan het werk. Zij dienen hun gezondheidssituatie gedurende twee weken nauwgezet te controleren (klachten, koorts). Het is aan te raden dat deze medewerkers niet ingezet worden op afdelingen met extra kwetsbare patiënten zoals bijv. transplantatie afdelingen of afdelingen met veel afweergestoorde patiënten. In dergelijke situaties moet men nagaan of deze medewerkers gedurende twee weken elders in het ziekenhuis ingezet kunnen, bijv. op reguliere verpleegafdelingen, traumatologie, ed.
 2. Nota Bene: Het heeft geen zin om zorgprofessionals die geen klachten hebben, te testen op het coronavirus.
 3. Als deze medewerkers ook maar de geringste verkoudheidsklachten of klachten van een luchtweginfectie krijgen, moeten zij thuisblijven en direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Vanaf dit moment moeten zij de sociale omgang met anderen beperken, liefst geen enkel nieuw contact buiten het huishouden aangaan, en absoluut groepen zoals bijv. het bezoeken van feestjes, vermijden.
 4. De bedrijfsarts moet vaststellen (desgewenst in overleg met ziekenhuis-responseteam) of betrokkene behoort tot de groep kritische zorgmedewerkers. Indien dat het geval is, wordt na tenminste twee dagen klachten, een coronavirus test uitgevoerd*). Indien negatief dan kan betrokkene aan het werk. De bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet.
 5. Behoort betrokkene niet tot de groep kritische zorgmedewerkers, dan blijft hij/zij thuis tot één dag nadat de klachten voorbij zijn. De bedrijfsarts vervolgt het ziektebeeld en besluit zo nodig anders over de werkinzet.
 6. Bij elke progressie van de klachten van bovenstaande betrokkenen (kritische of niet-kritische zorgmedewerkers) in de eerste twee weken na terugkomst cq blootstelling, tot hoesten, koorts en/of benauwdheid, moet betrokkene direct telefonisch contact opnemen met de huisarts om te beoordelen of een bemonstering ten behoeve van een test op het nieuwe coronavirus geïndiceerd is. Tevens wordt de bedrijfsarts verwittigd van de verandering in gezondheidssituatie.

De risicogebieden in Europa en daarbuiten zijn:

 • Italië
 • Oostenrijk
 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)
 • Madrid (Spanje)
 • China (inclusief Hong Kong)
 • Zuid Korea
 • Iran

Kijk voor de meest actuele update op deze website.

*)Afhankelijk van de situatie kunnen ziekenhuizen kiezen voor een afwijkend beleid, bijv. wanneer de capaciteit van de lokale zorg te zeer onder druk komt door personen met milde klachten direct naar huis te sturen. Indien zorgmedewerkers luchtwegklachten krijgen zonder koorts, benauwdheid of algemeen ziekzijn kan ervoor gekozen worden de betrokkene door te laten werken en te testen op infectie door het nieuwe coronavirus. Het beleid wordt daarna vorm gegeven conform bovenstaande.

Zijn alle huisartsen goed geïnformeerd?

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst   Gemeentelijke Gezondheidsdienst     Gemeentelijke Gezondheidsdienst    heeft de huisartsen geïnformeerd over de maatregelen en handelswijze die huisartsen moeten uitvoeren. Bij een vermoeden van het nieuwe coronavirus kan de GGD een monster afnemen om te laten testen op het virus. Als de patiënt opgenomen moet worden, dan worden deze monsters in het ziekenhuis afgenomen. Daarnaast heeft huisartsenvereniging NHG Nederlands Huisartsen Genootschap  afgelopen week informatie via haar website verspreid met instructies en informatie voor huisartsen. Als het nodig is wordt, deze informatie verder uitgebreid.

Ik werk op een locatie (ziekenhuis of luchthaven) waar ik mogelijk meer risico loop om aan het nieuwe coronavirus te worden blootgesteld. Is persoonlijke bescherming nodig?

Je werkgever moet in overleg met de arbodienst vaststellen of er een verhoogd besmettingsrisico is. Te denken valt aan werkzaamheden zoals het bemonsteren van een mogelijk besmette patiënt door zorgpersoneel of werkzaamheden in een laboratorium. In die situaties wordt uit voorzorg het gebruik van mondneusmaskers en/of andere persoonlijke beschermingsmaatregelen aangeraden.

Als op een gegeven moment de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China of elders dermate intensief geworden is, bestaat er een reële kans dat een deel van het personeel dat werkt in de luchtvaart- en op het vliegveld wordt blootgesteld aan reizigers die voor of tijdens de reis ziek zijn geworden door het nieuwe coronavirus. Dit geldt met name voor personeel van vliegtuigmaatschappijen of op luchthavens dat dagelijks, herhaald contact met reizigers heeft. Op dit moment is nog geen sprake van een dergelijk verhoogd risico.

De afweging op welk moment en in welke situatie het gebruik van mondneusmaskers wenselijk is, dient door de bedrijfsarts overwogen te worden. Dit besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever die zorgt voor gezonde werkomstandigheden en rekening moet houden met de Arbo Arbeidsomstandigheden   Arbeidsomstandigheden     Arbeidsomstandigheden   -wetgeving.

Als besloten wordt tot gebruik van mondneusmaskers, dient het personeel juist te worden ingelicht over het gebruik ervan. Ook moet er een voorraad mondneusmaskers aanwezig zijn voor voldoende wisselingen van de mondneusmaskers op een dag.

bron: RIVM

CURA Nederland Nieuws