Belangrijk voor u

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, printscreen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cura Nederland. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Cura Nederland in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Foto’ s en nieuws worden ten alle tijden vermeld onder bron die niet door ons is gepubliceerd.

Cura Nederland maakt geen gebruik van reclames, en verdient ook geen enkele inkomen van teksten en foto’s op de website. CURA Nederland is een non-commercieel bedrijf in de zorgbeveiliging.

Cura Nederland hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.